• biznes.jpg
  • eko.jpg
  • it.jpg
  • transp.jpg

1.       TEMAT PROJEKTU  - SFINANSOWANIE PROMOCJI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH I NA RYNKU KRAJOWYM  W KWOCIE 1 000 000 ZŁ .

Omawiany projekt otrzymał na etapie oceny formalno – prawnej i na etapie oceny merytorycznej decyzje pozytywną. Projekt polega na wypromowaniu przede wszystkim na rynkach zagranicznych kosmetyków polskiego producenta. Kwota projektu to 1 000 000 zł.

2.       ZAŁOŻENIA.

2.1   Wartość inwestycji –  1 000 000 zł.

2.2   Wartość wkładu (udziału) własnego – minimalny poziom to kwota 20% wartości inwestycji, czyli 2 00 000 zł.

2.3   Cel projektu – sfinansowanie promocji na rynkach zagranicznych – głownie poprzez udział w zagranicznych tragach i kampaniach reklamowych, w okresie 2017 – 2020.    

2.4   Branża – kosmetologia i konsulting z zakresu kosmetologii.

2.5   Termin rozpoczęcia przygotowań do realizacji projektu – styczeń 2015 roku.

2.6   Termin rozpoczęcia projektu – I kwartał 2015 rok.

2.7   Termin zakończenia projektu -  IV kwartał 2018 roku.

2.8   Forma prowadzonej działalności – działalność prowadzona w formie wpisu do ewidencji o działalności gospodarczej.

2.9   Czas (okres) prowadzonej działalności – działalność gospodarcza  została zarejestrowana w styczniu 2012 roku.

2.10           Miejsce prowadzenia działalności – obszar miejski województwa mazowieckiego.

2.11           Forma własności przedsiębiorstwa  – jeden właściciel.

2.12           Doświadczenie kadry zarządzającej w branży – Przedsiębiorca jest w branży od 8 lat.  

2.13           Maksymalny możliwy do uzyskania w tym województwie poziom dotacji dla omawianej spółki – 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

2.14           Brakująca procentowa kwota niezbędna do sfinansowania całej inwestycji  BK (tj. Różnica pomiędzy Wartością Całkowitą Inwestycji WCI – Wkład Własny WW – Aplikowana  Dotacja)  BK=WCI-WW-AD  - 30% wartości inwestycji – czyli  300 000 zł.

 

3.       PRZYJĘTE ROZWIAZANIA.

3.1   Wybór konkursów - W III kwartale przeprowadzono aplikowanie do 1 konkursu krajowego.

3.2   Aplikowanie do konkursów krajowych tj. do następujących działań – 3.3.3

3.3   Pokrycie udziały własnego - Inwestor założył, że pokryje wkład własny z kredytu bankowego, w kwocie 200 000 zł.

3.4   Pozyskanie brakującej kwoty BK w wysokości 30% wartości inwestycji, czyli w kwocie 300 000 zł. Inwestor rozważał możliwość pozyskania środków unijnych w formie pomocy demi nimis, co umożliwiłoby sfinansowanie z wartości  inwestycji 1 000 000 zł, kwoty 850 000 zł w formie dotacji. W takim przypadku nie byłoby konieczności uzupełnienia udziału własnego dodatkowym finansowaniem (wartość inwestycji 1000 000 zł, w tym wkład własny 150 000 zł i dotacja 850 000 zł). Jednak skorzystanie z środków unijnych w formie pomocy demi nimis, oznacza brak możliwości ubiegania się o dotacje unijne przez następne 3 lata. Inwestor natomiast zakłada, że będzie rozwijał produkcję i licząc się z faktem, że po roku 2020 otrzymanie wsparcia unijnego może być wręcz niemożliwe, chciałby mieć możliwość ponownego aplikowania o środki dotacyjne na rozwój zaplecza produkcyjnego. Dlatego Inwestor zrezygnował z pomocy demi nimis.  W związku z tym Inwestor stanął wobec bardzo dla niego poważnego problemu pozyskania brakującej kwoty finansowania projektu tj. 300 000 zł (wartość inwestycji 1 000 000 zł, minus wkład własny 200 000 zł i minus dotacja 500 000 zł, równa się brakująca kwota 300  000 zł).    Problem był tym bardziej skomplikowany, że Inwestor nie mógł skorzystać z kredytu bankowego, ani też z finansowania preferencyjnego, ponieważ wykorzystał już posiadany majątek na zabezpieczenie wcześniej zaciągniętego  kredytu, jaki uzyskał dla sfinansowania wkładu własnego. Jedyni majątek nieobciążony majątek jako Inwestor posiadał, to receptury produkowanych przez Inwestora kosmetyków. Ponieważ receptury te został zastrzeżone, Inwestor podał je wycenie przez rzeczoznawcę majątkowego, jako wartości niematerialne i prawne. Otrzymana wartość całkowita dla wszystkich wzorów, to  kwota 670 000 zł (w tym nakłady poniesione na certyfikację). Mając informacje o wartości rynkowej receptur produkowanych kosmetyków Inwestor postanowił wycenić pozostałe posiadane przez siebie aktywa produkcyjne – czyli w przypadku Inwestora maszyny i urządzenia, których używa do produkcji. Wartość rynkowa tego ruchomego majątku trwałego to kwota 420 000 zł. Ostatnim etapem wyceny było określenie wartości całej firmy Inwestora, którą rzeczoznawca majątkowy wycenił tzw. metodą skorygowanych aktywów netto – czyli od rynkowej wartości majątku Inwestora odjął sumą Jego wszystkich zobowiązań (w tym przypadku były to przede wszystkim kredyty i zobowiązania bieżące wobec dostawców). Otrzymana w ten sposób rynkowa wartość firmy Inwestora to kwota nieco ponad 860 000 zł. W związku z taką otrzymana wartością,  Inwestor postanowił przekształcić prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlatego w pierwszej fazie przekształcenia powołał spółkę z o.o., z minimalnym wymaganym kapitałem zakładowym tj. 5 000 zł. Gdy spółka została po okresie dwóch miesięcy zarejestrowana,  Inwestor wniósł do niej w formie aportowego pokrycia podwyższonego kapitału, dotychczasową działalność gospodarczą – produkcyjną, po wartości wyliczonej przez rzeczoznawcę majątkowego, czyli w kwocie 815 000 zł. W dotychczasowej działalności gospodarczej Inwestor pozostawił tylko działalność konsultingową. Wnosząc w ten sposób działalność produkcyjną do nowej spółki jako zorganizowaną  część przedsiębiorstwa, Inwestor osiągnął dodatkowe dwa cele; po pierwsze nie musiał zapłacić 22% podatku VAT od wnoszonego aportu, którym pokrył podwyższony kapitał w spółce z o.o. (aport wnoszony na kapitał w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT), po drugie Inwestor w nowej spółce natychmiast zbudował jej kapitały i tym samym jej wartość w kwocie 820 000zł. W ten sposób Inwestor zbudował podstawę do rozwiązania problemu brakującej kwoty 300 000 zł. Inwestor mając zatem, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale 820 000 zł, zwrócił się w pierwszej kolejności (czyli przed złożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie dotacyjne) do funduszy inwestycyjnych utworzonych na bazie środków unijnych i angażujących się kapitałowo w  spółki z o.o. (fundusze takie funkcjonują na polskim rynku od 2010 roku), o dokapitalizowanie spółki Inwestora w kwocie 400 000 zł. Inwestor otrzymał takiego dokapitalizowanie, zobowiązując się jednocześnie do jego wykupienia najpóźniej w terminie 7 lat, za cenę nominalną, plus 5% marży rocznie). Inwestor zabezpieczył zobowiązanie odkupienia otrzymanego kapitału od funduszu inwestycyjnego w wysokości 400 000 zł, poprzez utworzenie na swoich udziałach o wartości 820 000 zł zastawu rejestrowego, na rzecz funduszu inwestycyjnego (Inwestor otrzymał także prawo odkupienia kapitału przed upływem 7 lat). W ten sposób Inwestor zgromadził cały niezbędny kapitał do rozpoczęcia promocji jego produktów na rynkach zagranicznych. Cały proces przygotowania do aplikowania o unijne środki dotacyjne trwał niespełna 16 miesięcy).                    

3.5   Czas złożenia pierwszego wniosku aplikacyjnego – 9  sierpnia  2016 roku.

      

4.       ŹRÓDŁA Z KTÓRYCH PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY.

4.1   Wkład własny – 820 000 zł (5 000 zł w gotówce jako kapitał założycielski spółki i 815 000 zł w formie aportu na pokrycie podwyższonego kapitału jako zorganizowana część przedsiębiorstwa).

4.2   Dotacja – 500 000 zł.

4.3   Kapitał od funduszu inwestycyjnego  – 400 000 zł.

 

5.       PODSUMOWANIE.

5.1   Podstawowe trudności w realizacji projektu:

5.1.1          Brak finansowania uzupełniającego,

5.1.2          Brak zabezpieczeń koniecznych dla uzyskania finansowania uzupełniającego.

5.2   Mocne strony projektu.

5.2.1          Posiadanie wielu certyfikowanych receptur produkowanych kosmetyków.

5.2.2          Wieloletnie doświadczenie w branży właściciela firmy.

5.2.3          Współpraca z Uczelnią Wyższą, która dla projektu wystawiła rekomendację.

5.2.4          Wieloletnia obsługa zamówień rynkowych i udokumentowana możliwość ich zwiększenia.

 

5.3   Czynniki przesądzające o zrealizowaniu projektu.

5.3.1          Posiadanie zorganizowanego rynku zbytu.

5.3.2          Zaangażowanie funduszu inwestycyjnego.

5.3.3          Rekomendacja Uczelni Wyższej.

5.3.4          Doświadczenie w branży kadry zarządzającej.