• biznes.jpg
  • eko.jpg
  • it.jpg
  • transp.jpg

1.       TEMAT PROJEKTU  - START  UP PROJEKT NA KWOTĘ 10 000 000 ZŁ .

Omawiany projekt został zrealizowany – co oznacza, że Inwestor otrzymał decyzje pozytywne i podpisał umowy, pozwalające  na sfinansowanie projektu. Inwestycja polega na uruchomieniu produkcji polskiego silnika hybrydowego i realizowana jest w zakładach zlokalizowanych w dwóch województwach. Kwota inwestycji to 10 000 000 zł i dotyczy pierwszego etapu  - ten etap został omówiony w przykładzie.

2.       ZAŁOZENIA.

2.1   Wartość inwestycji –  10 000 000 zł.

2.2   Wartość wkładu (udziału) własnego – minimalny poziom to kwota 20% wartości inwestycji, czyli 2 000 000 zł.

2.3   Cel projektu – sfinansowanie opracowania pełnej dokumentacji technicznej wraz z kosztami procesu certyfikacji oraz zbudowanie wersji prototypowej  silnika, a także zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia pierwszej fazy produkcji. Początkowo Inwestor założył, że dla potrzeb realizacji projektu wydzierżawi halę produkcyjną w województwie lubelskim. 

2.4   Branża – produkcja maszyn i urządzeń .

2.5   Termin rozpoczęcia przygotowań do realizacji projektu – wrzesień 2015 roku.

2.6   Termin rozpoczęcia projektu – IV kwartał 2016 rok.

2.7   Termin zakończenia projektu -  IV kwartał 2018 roku.

2.8   Forma prowadzonej przez Inwestora działalności – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2.9   Czas (okres) prowadzonej działalności – Spółka została zarejestrowana w styczniu 2014 roku.

2.10           Miejsce zarejestrowania działalności – obszar miejski województwa mazowieckiego.

2.11           Forma własności przedsiębiorstwa  – jeden właściciel.

2.12           Doświadczenie kadry zarządzającej w branży – Właściciel spółki i jednocześnie jej Prezes związany jest z branżą od 12 lat.  Z 10  osobowego zespołu, w podmiotach z branży pracowały jeszcze 3 osoby.

2.13           Maksymalny możliwy do uzyskania w tym województwie poziom dotacji dla omawianej spółki – 50% wartości nakładów.

2.14           Brakująca procentowa kwota niezbędna do sfinansowania całej inwestycji  BK (tj. Różnica pomiędzy Wartością Całkowitą Inwestycji WCI – Wkład Własny WW – Aplikowana  Dotacja AD)  BK=WCI-WW-AD  - tj. 30% wartości inwestycji – czyli 3 000 000 zł.

 

3.       PZYJĘTE ROZWIAZANIA.

3.1   Wybór konkursów – Przyjęto, że dla zwiększenia szans na uzyskanie dofinasowania, w okresie dwóch kwartałów zostanie przeprowadzone aplikowanie do trzech konkursów – tj. do 2 konkursów krajowych i 1 konkursu regionalnego.

3.2   Aplikowanie do konkursów krajowych tj. do następujących działań – 3.2.1 i 3.2.2.

3.3   Aplikowanie do konkursu regionalnego (wojewódzkiego) tj. do działania – 1.2.

3.4   Pokrycie udziału własnego - Inwestor pierwotnie zakładał, że zrealizuje inwestycję w obiekcie wydzierżawionym, na obszarze tzw. „Polski Wschodniej” (w przypadku Inwestora oznaczało to województwo lubelskie). W  takim przypadku mógłby liczyć na uzyskanie dotacji nawet na poziomie 80% wartości inwestycji, jednak 20 % inwestycji czyli 2 000 000 zł Inwestor musiałby sfinansować z środków własnych – co na tym etapie inwestycji było dla Inwestora niewykonalne. Dlatego Inwestor postanowił wykorzystać do tego celu nieruchomość produkcyjną jaką posiada na terenie województwa mazowieckiego, której wartość rynkowa wynosi około 1 200 000 zł. W ten sposób Inwestor wnosząc tę nieruchomość do spółki jako zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa, potwierdził tym samy wniesienie wkładu  własnego w wysokości 12% wartości inwestycji – czyli w kwocie 1 200 000 zł (zmniejszając jednocześnie poziom nakładów na koszty pozostałe). Pozostałą cześć – czyli  8% Inwestor potwierdził, że wniesie w gotówce. Zatem 20% wkład własny został opisany do wniesienia  w następujący sposób:      

3.4.1           w formie aportu tj. nieruchomości  - w kwocie – 1 200 000 zł,

3.4.2          W  gotówce - w kwocie   800 000 zł.

3.5   Pozyskanie brakującej kwoty BK w wysokości 30% wartości inwestycji, czyli w kwocie 3 000 000 zł. Ponieważ Inwestor, w związku z brakiem możliwości sfinansowania całego udziału własnego w gotówce, musiał wybraćdo realizacji Inwestycji region mazowiecki – w którym wykorzystał dla projektu posiadaną nieruchomość produkcyjną, ograniczył tym samym możliwość pozyskania dotacji do poziomu maksymalnie 50% wartości nakładów (dla takiego podmiotu jak omawiana spółka - w tym  regionie, to najczęściej maksymalny poziom dofinansowania). Stanął więc Inwestor przed problem, z jakiego źródła pokryje brakujące 30% wartości inwestycji – czyli 3 000 000 zł (wartość projektu to 10 000 000 zł – w tym udział własny 2 000 000 zł, aplikowana dotacja to 5 000 000 zł – zatem brakowało jeszcze źródła sfinansowania 3 000 000 zł). Inwestor miał do wyboru ubieganie się o kredyt bankowy lub o środki z funduszy preferencyjnych. Korzystniejszą formą sfinansowania brakującej kwoty, były fundusze preferencyjne. Tak jak kredyty bankowe podlegają one w całości spłacie, ale ich oprocentowanie nie przekracza poziomu WIBOR + 0,5% (oprocentowanie kredytów bankowych raczej rozpoczyna się od tego poziomu). Inwestor zakładał spłatę w okresie 10 lat po 2 latach karencji w spłacie kwoty głównej i rocznej karencji w spłacie odsetek. Zabezpieczeniem finansowania uzupełniającego (w kwocie 3 000 000 zł) miały być maszyny zakupione z  tego finansowania, plus hipoteka wniesionej do spółki nieruchomości o wartości 1 200 000 zł. Zatem, spłata kwoty finansowania uzupełaniającego w wysokości 3 000 000 zł, miała zostać zabezpieczona na majątku o wartości 4 200 000 zł. Okazało się to zabezpieczeniem niewystraczającym.                

3.6   Pozyskanie dodatkowego zabezpieczenia -  Inwestor dla zwiększenia zabezpieczenia, postanowił uzyskać poręczenie Funduszu Poręczeniowego do wysokości 60% kwoty finansowania uzupełniającego – czyli do kwoty 1 800 000 zł (60% od kwoty 3 000 000 zł). Promesę takiego poręczenia Inwestor uzyskał, w ten sposób zwiększając zabezpieczenia do poziomu 6 000 000 zł (zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach w kwocie 3 000 000 zł, plus obciążenie  hipoteki w kwocie 1 200 000 zł i dodatkowo uzyskane poręczenie do wysokości 1 800 000 zł). Koszt poręczenia to jednorazowa opłata w wysokości 1,2% wartości poręczenia – płatana w dniu uruchomienia finansowania uzupełniającego. Inwestor mając w ten sposób zabezpieczenia do wysokości stanowiącej 200% kwoty finansowania uzupełniającego – otrzymał takie finansowanie z funduszy preferencyjnych.      

3.7   Pozyskanie zabezpieczenia finansowania w formie promesy – Bank, który zarządza funduszem preferencyjnym, dla potrzeb złożenia wniosku  wystawił promesę finansowania, którą Inwestor załączył do wniosku, dla potwierdzenia, że zabezpieczył środki dla sfinansowania całej inwestycji po otrzymaniu dotacji.

3.8   Czas złożenia pierwszego wniosku aplikacyjnego – 29 grudnia 2015 roku.

      

4.       ŹRÓDŁA Z KTÓRYCH PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY.

4.1   Wkład własny – 2 000 000 zł (1 200 000 zł w nieruchomości i 800 000 zł w gotówce).

4.2   Dotacja – 5 000 000 zł.

4.3   Finansowanie uzupełniające – 3 000 000 zł.

 

5.       PODSUMOWNIE.

5.1   Podstawowe trudności w realizacji projektu:

5.1.1          Brak środków gotówkowych na sfinansowanie pełnej kwoty wkład własnego,

5.1.2          Brak wystarczających zabezpieczeń.

5.2   Mocne strony projektu.

5.2.1          Wniesiona nieruchomość.

5.2.2          Wieloletnie doświadczenie w branży kadry zarządzającej.

5.2.3          Współpraca z Uczelnią Wyższą, która dla projektu wystawiła rekomendację.

5.2.4          Potwierdzenie przyszłych zamówień w formie umów intencyjnych.

 

5.3   Czynniki przesądzające o zrealizowaniu projektu.

5.3.1          Wniesienie nieruchomości.

5.3.2          Rekomendacja Uczelni Wyższej.

5.3.3          Pozyskanie poręczenia Funduszu Poręczeniowego.

5.3.4          Doświadczenie w branży kadry zarządzającej.